Decyzją Prezesa URE nr DRE.WRE.4211.9.2.2019.KKu z dnia 30 stycznia 2019 r. nastąpiła zmiana taryfy dla usług dystrybucji.

Szanowni Państwo,

pragniemy poinformować, iż na podstawie decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 30 stycznia 2019 r. nr DRE.WRE.4211.9.2.2019.KKu, zatwierdzającej zmianę Taryfy dla dystrybucji energii elektrycznej Towarzystwa Inwestycyjnego „Elektrownia – Wschód” S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019r. będą obowiązywać nowe stawki opłat za usługi dystrybucji w zakresie opłaty przejściowej i opłaty OZE.

Jednocześnie pragniemy poinformować, iż zgodnie z w/w decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki wprowadzona została nowa stawka opłaty za świadczone usługi dystrybucji (tzw. opłata kogeneracyjna), która związana jest z wejściem w życie nowej ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji (Dz. U. z 2019 r. poz. 42). Opłata, o której mowa powyżej stosowana jest w rozliczeniach za świadczone usługi dystrybucji od dnia 25 stycznia 2019r.

Powyższa decyzja została opublikowana w Biuletynie Branżowym URE – Energia Elektryczna nr 18 (2653) z dnia 31 stycznia 2019 r.

Informujemy, iż pozostałe stawki i opłaty Taryfy dla dystrybucji energii elektrycznej Towarzystwa Inwestycyjnego „Elektrownia – Wschód” S.A. pozostają w niezmienionej wysokości.

Zmiana taryfy dla usług dystrybucji styczeń 2019