Tytuł prawny – Za tytuł prawny do korzystania z obiektu lub nieruchomości należy uznać:

a) aktualne zaświadczenie wydane przez wydział ksiąg wieczystych właściwego miejscowo sądu rejonowego, z którego będzie wynikało że Wnioskodawca jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości,

b) akt notarialny stwierdzający ustanowienie prawa własności lub wieczystego użytkowania na rzecz Wnioskodawcy.

W przypadku, gdy z dokumentów wymienionych w punkcie a lub b, wynika iż Wnioskodawca jest współwłaścicielem nieruchomości konieczna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli nieruchomości,

c) akt notarialny stwierdzający, iż Wnioskodawca jest użytkownikiem nieruchomości,

d) akt notarialny lub wyrok sądu ustanawiający na rzecz Wnioskodawcy służebność osobistą mieszkania w danym lokalu lub obiekcie,

e) decyzja administracyjna ustanawiająca na rzecz Wnioskodawcy trwały zarząd nieruchomością. W tym przypadku potrzebna jest zgoda właściciela nieruchomości tj. jednostki samorządu terytorialnego, lub Skarbu Państwa, z którymi to podmiotami w przyszłości zawierana będzie umowa o przyłączenie,

f) akt notarialny lub decyzja zarządu spółdzielni mieszkaniowej stwierdzająca na rzecz Wnioskodawcy własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego lub prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej. W tym przypadku niezbędna jest zgoda właściwej spółdzielni mieszkaniowej,

g) decyzja administracyjna o przydziale danego lokalu mieszkalnego na rzecz Wnioskodawcy. W tym przypadku niezbędna jest zgoda zarządcy nieruchomości,

h) umowa cywilno – prawna najmu, dzierżawy, użyczenia zawarta między Wnioskodawcą a właścicielem nieruchomości (forma aktu notarialnego nie jest wymagana). W tym przypadku niezbędna jest zgoda właściciela nieruchomości.

Grupa przyłączeniowa– grupa podmiotów przyłączonych do sieci, sklasyfikowana w następujący sposób:

  • grupa III – podmioty przyłączane bezpośrednio do sieci rozdzielczej, o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV, lecz niższym niż 110 kV,
  • grupa IV – podmioty przyłączane bezpośrednio do sieci rozdzielczej, o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV oraz mocy przyłączeniowej większej od 40 kW lub prądzie znamionowym zabezpieczenia przedlicznikowego w torze prądowym większym od 63 A,
  • grupa V  – podmioty przyłączane bezpośrednio do sieci rozdzielczej, o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV oraz mocy przyłączeniowej nie większej niż 40 kW i prądzie znamionowym zabezpieczenia przedlicznikowego nie większym niż 63 A,
  • grupa VI – podmioty przyłączane do sieci poprzez tymczasowe przyłącze, które będzie, na zasadach określonych w umowie, zastąpione przyłączem docelowym, lub podmioty przyłączone do sieci na czas określony, lecz nie dłuższy niż rok.

Grupa taryfowa– grupa odbiorców pobierająca energię elektryczną lub korzystająca z usług związanych z zaopatrzeniem w tę energię, dla których stosuje się jeden zestaw cen lub stawek opłat i warunków ich stosowania.

Miejsce dostarczania– punkt w sieci, do którego sprzedawca dostarcza energię elektryczną, określony w umowie o przyłączenie, w umowie o świadczenie usług dystrybucyjnych albo w umowie sprzedaży energii elektrycznej.

Moc przyłączeniowa– moc czynna planowana do pobierania lub wprowadzania do sieci, służąca do zaprojektowania przyłącza, określona w umowie o przyłączenie jako wartość maksymalna ze średnich wartości tej mocy w okresie 15 minut.

Moc umowna– moc czynna pobierana z sieci określona w umowie dystrybucyjnej oraz umowie zawierającej postanowienia umowy sprzedaży i umowy dystrybucyjnej, jako wartość maksymalną ze średnich wartości tej mocy, w okresie 15 minut, przy czym:

  • moc umowna nie może być wyższa od mocy przyłączeniowej,
  • moc umowna nie może być mniejsza niż moc optymalna ze względu na czynniki metrologiczne zainstalowanych przekładników prądowych i liczników energii elektrycznej z uwzględnieniem charakterystyki poboru mocy przez odbiorcę.

Napięcie niskie (nN) – napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV.

Napięcie średnie (SN)– napięcie znamionowe wyższe niż 1 kV i niższe niż 110 kV.

Przyłącze– odcinek lub element sieci służący do połączenia urządzeń, instalacji lub sieci odbiorcy o wymaganej przez niego mocy przyłączeniowej, z siecią sprzedawcy świadczącego na rzecz tego odbiorcy usługę polegającą na przesyłaniu energii elektrycznej.

Układ pomiarowo-rozliczeniowy– liczniki i inne urządzenia pomiarowe lub rozliczeniowo-pomiarowe, a także układy połączeń między nimi, służące bezpośrednio lub pośrednio do pomiarów i rozliczeń.

Zabezpieczenie przedlicznikowe– najbliższe zabezpieczenie przed układem pomiarowo – rozliczeniowym, licząc od strony zasilania (plombowane przez sprzedawcę).

Opłata za przyłączenie– wyliczona na podstawie aktualnie obowiązującej taryfy, określona jest w umowie przyłączeniowej.

Przewidywane roczne zużycie energii elektrycznej–  jest podstawą do określenia ekonomicznych warunków dostawy energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucyjnych.