DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Stan przyłączeń w sieci

31.03.2024 r.

Spółka TIEW S.A., zgodnie z nowelizacją ustawy – Prawo energetyczne oraz innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 205, poz. 1208 z późniejszymi zmianami), zobowiązana jest publikować łączną wartość dostępnej mocy przyłączeniowej dla źródeł, a także planowanych zmian tych wartości w okresie kolejnych 5 lat od dnia ich publikacji, dla całej sieci spółki o napięciu znamionowym powyżej 1 kV z podziałem na stacje elektroenergetyczne lub ich grupy wchodzące w skład sieci o napięciu znamionowym 110 kV.

Wartość łącznej mocy przyłączeniowej jest pomniejszana o moc wynikającą z wydanych i ważnych warunków przyłączenia źródeł do sieci elektroenergetycznej. Wielkości dostępnych mocy przyłączeniowych przedstawiono w formie tabelarycznej dla grup stacji, wchodzących w skład sieci 110 kV na lata 2024-2029.

Zestawienie wartości łącznej dostępnej mocy przyłączeniowej dla źródeł, dla sieci TIEW S.A. o napięciu znamionowym powyżej 1 kV, z podziałem na grupy stacji wchodzące w skład sieci o napięciu znamionowym 110 kV w latach 2024-2029 - stan na 31.03.2024 r.

Informacja dotycząca podmiotów ubiegających się o przyłączenie źródeł do sieci elektroenergetycznej TIEW S.A. o napięciu znamionowym wyższym 1 kV. Informacja przedstawiana zgodnie z art. 7 ust. 8l pkt. 1 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.)

Informacja o przyłączanych źródłach - stan na 31.03.2024 r.
Stan przyłączeń odnawialnych źródeł energii - stan na 31.03.2024 r.

Wskaźniki SAIDI, SAIFI, MAIFI

31.12.2023 r.

TIEW S.A. jako operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego podaje do wiadomości, zgodnie z § 41 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. z 2007 roku Nr 93 poz. 623 z późniejszymi zmianami), wskaźniki dotyczące czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej do odbiorców przyłączonych do sieci dystrybucyjnej TIEW S.A. wyznaczone za 2023 rok.

Wskaźnik

Jednostka

Planowane
Nieplanowane
z uwzględnieniem
przerw
katastrofalnych
bez uwzględnienia
przerw
katastrofalnych
z uwzględnieniem
przerw
katastrofalnych
bez uwzględnienia
przerw
katastrofalnych
SAIDI
min/odb.
10,71
31,37
14,87
SAIFI
szt./odb.
0,04
0,06
0,05
MAIFI
odb./odb.
0,0
0,15
Liczba obsługiwanych odbiorców
szt.
113

Lista sprzedawców energii elektrycznej na terenie OSDn TIEW S.A.

31.12.2023 r.

Lista sprzedawców energii elektrycznej, z którymi Towarzystwo Inwestycyjne „Elektrownia – Wschód” S.A. działające jako operator systemu dystrybucyjnego posiada zawarte umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej.

Lista sprzedawców na terenie OSDn TIEW S.A.

OBRÓT ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Lista sprzedawców rezerwowych energii elektrycznej na terenie OSDn TIEW S.A.

31.12.2023 r.

Lista sprzedawców, którzy oferują sprzedaż rezerwową odbiorcom końcowym przyłączonym do sieci elektroenergetycznej OSD Towarzystwo Inwestycyjne „Elektrownia – Wschód” S.A. udostępniona na podstawie art. 5aa ust. 4 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne.

Lista sprzedawców rezerwowych na terenie OSDn TIEW S.A.

Lista sprzedawców zobowiązanych energii elektrycznej na terenie OSDn TIEW S.A.

31.12.2023 r.

Lista sprzedawców energii elektrycznej wyznaczonych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na obszarze działania OSD Towarzystwo Inwestycyjne „Elektrownia – Wschód” S.A. na sprzedawców zobowiązanych, o których mowa w art. 40 ust. 1 ustawy OZE.

Lista sprzedawców zobowiązanych na terenie OSDn TIEW S.A.