Zmiana sprzedawcy

 

 Proces zmiany sprzedawcy energii elektrycznej składa się z kilku kroków:

Krok 1Krok 2Krok 3Krok 4Krok 5Krok 6
Oferta i zawarcie umowy z nowym sprzedawcąDotychczasowa umowa  – wypowiedzeniaZgłoszenie zmiany sprzedawcy do OSDDostosowanie układów pomiarowo-rozliczeniowychPrzypisanie punktu pomiarowego do nowego sprzedawcyOdczyt licznika i rozliczenie końcowe ze starym sprzedawcą
1

Krok 1

Jeśli przedstawiona oferta sprzedaży energii elektrycznej zostanie zaakceptowana i przyjęta, dochodzi do podpisania umowy sprzedaży energii elektrycznej pomiędzy stronami.
2

Krok 2

Jeśli odbiorca nie zmieniał jeszcze sprzedawcy energii elektrycznej, posiada tzw. umowę kompleksową (umowę na sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej), należy rozdzielić umowę kompleksową. Z chwilą wypowiedzenia umowy kompleksowej odbiorca końcowy jest zobligowany do podpisanie umowy o świadczenie usług dystrybucji (umowy dystrybucyjnej) z Operatorem Sytemu Dystrybucyjnego (do którego sieci jest przyłączony) lub z Przedsiębiorstwem Energetyki Przemysłowej (w przypadku przyłączenia do sieci PEP) oraz do podpisania umowy sprzedaży energii elektrycznej z wybranym sprzedawcą. W przypadku rozdzielenie umowy kompleksowej, odbiorca końcowy wypowiada dotychczasową umowę sprzedaży energii elektrycznej oraz podpisuje nową umowę sprzedaży energii elektrycznej.
3

Krok 3

Etap w procesie zmiany sprzedawcy, w którym klient lub sprzedawca (w oparciu o uzyskane pełnomocnictwo od klienta końcowego) zgłasza do OSD fakt zawarcia nowej umowy sprzedaży, z zachowaniem procedur i terminów wynikających z Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej.
4

Krok 4

W przypadku stwierdzenia konieczności dostosowania układów pomiarowo-rozliczeniowych do wymagań zawartych w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej, właściciel układu zobowiązany jest do dostosowania tych układów na swój koszt. Odbiorcy przyłączeniu do sieci niskiego napięcia C1x, C2x nie mają obowiązku przystosowywania układów pomiarowo-rozliczeniowych.
5

Krok 5

Po pozytywnej weryfikacji wniosku i w przypadku, gdy spełnione są wymagania techniczne dotyczące układu pomiarowo-rozliczeniowego, następuje przepisanie przez OSD punktu pomiarowego do nowego sprzedawcy. Informacja z potwierdzeniem rejestracji zostaje przez OSD przesłana do starego i nowego sprzedawcy jak również do klienta.
6

Krok 6

W dniu wejścia w życie nowej umowy sprzedaży OSD dokonuje odczytu stanów układu pomiarowo – rozliczeniowego. Dane te są przekazywane poprzedniemu i nowemu sprzedawcy. Dane posłużą do końcowego rozliczenia klienta z poprzednim i obecnym sprzedawcą energii elektrycznej.

Teraz możesz zmienić swojego dotychczasowego sprzedawcę energii na TIEW S.A. i korzystać z produktów dostosowanych do Twoich potrzeb.

Formularze ofertowe

Jeżeli chcesz poznać ofertę dostosowaną do potrzeb Twojej firmy wypełnij poniższy arkusz ofertowy bądź skontaktuj się z nami.

Arkusz ofertowy

Formularz kontaktowy

  informujemy, iż...

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 ) (zwanego jako „RODO”) informujemy, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Towarzystwo Inwestycyjne "ELEKTROWNIA – WSCHÓD" S.A. ul. Frezerów 13, 20-209 Lublin, KRS 0000024387, Regon 430907543, NIP 712-235-38-55, iod@tiew.pl.

 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi przez Towarzystwo Inwestycyjne "ELEKTROWNIA – WSCHÓD" S.A. na zadane w formularzu kontaktowym pytanie.

 • Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a oraz lit. b RODO.

 • Przetwarzane będą następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: imię, nazwisko, adres e-mail;

 • Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane i przetwarzane przez:

  1. Towarzystwo Inwestycyjne "ELEKTROWNIA – WSCHÓD" S.A. oraz osoby upoważnione przez Towarzystwo Inwestycyjne "ELEKTROWNIA – WSCHÓD" S.A. do przetwarzania danych osobowych,
   Podmioty świadczące usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawcę usługi poczty elektronicznej itp. jeśli okaże się to konieczne.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wyjaśnienia przez Towarzystwo Inwestycyjne "ELEKTROWNIA – WSCHÓD" S.A. kwestii zawartych w pytaniu przesłanym za pomocą formularza kontaktowego.

 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi na zadane w formularzu kontaktowym pytanie;

 • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 • Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.