W celu sprawnego przyłączenia do sieci spółki TIEW S.A. proszę zapoznać się z poniższymi etapami realizacji przyłączenia:

Wniosek o określenie warunków przyłączenia

Każdy odbiorca lub wytwórca zainteresowany przyłączeniem obiektu do sieci dystrybucyjnej lub zmianą sposobu zasilania obiektu już istniejącego, powinien złożyć wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej wraz z wymaganymi załącznikami.

Do wniosku należy dołączyć:
 • kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do korzystania z obiektu (umowa najmu, dzierżawy itp.), bądź złożyć stosowne oświadczenie o przedłożeniu przed podpisaniem umowy o przyłączenie dokumentów potwierdzający tytuł prawny (oświadczenie zawarte we wniosku),
 • aktualny schemat zasilania (dla obiektów istniejących),
 • plan zabudowy lub szkic sytuacyjny określający usytuowanie przyłączanego obiektu względem istniejącej sieci dystrybucyjnej oraz sąsiednich obiektów budowlanych,
 • dokument stwierdzający, że budowany obiekt jest ujęty w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy lub w założeniach do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.

Wniosek można złożyć:

 • osobiście w sekretariacie spółki,
 • przesyłką pocztową na adres spółki.
Pobierz wniosek
Pobierz instrukcję wypełniania wniosku

Umowa o przyłączenie

Po określeniu warunków przyłączenia sporządza się umowę o przyłączenie. Warunki przyłączenia są integralną częścią umowy o przyłączenie. Jest to umowa cywilno-prawna pomiędzy podmiotem przyłączanym a przedsiębiorstwem energetycznym sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach. Określa ona m.in. obowiązki stron w procesie przyłączeniowym, termin realizacji przyłączenia oraz wysokość opłaty za przyłączenie.

Na podstawie warunków przyłączenia ustalona zostaje opłata za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej Spółki. Kalkulacja ww. opłaty odbywa się na podstawie taryfy obowiązującej w dniu wydania warunków przyłączenia.

Po otrzymaniu i zapoznaniu się z warunkami przyłączenia oraz z projektem umowy o przyłączenie wnioskodawca winien złożyć podpisaną umowę o przyłączenie:

 • osobiście w sekretariacie spółki,
 • przesyłką pocztową na adres spółki.

W celu zawarcia umowy o przyłączenie wnioskodawca powinien załączyć następujące dokumenty (jeśli dotyczą):

 • dowód osobisty (do wglądu),
 • decyzja o nadaniu nr NIP,
 • numer konta bankowego (jeśli posiada),
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z obiektu:
  • akt notarialny, umowa kupna-sprzedaży, zamiany, darowizny,
  • odpis z księgi wieczystej,
  • postanowienie sądowe o stwierdzeniu nabycia spadku,
  • przydział lokalu mieszkaniowego, użytkowego,
  • umowa dzierżawy, najmu, użyczenia,
  • inne dokumenty (jeśli dotyczą),
 • decyzja o pozwoleniu na budowę,
 • zgoda właściciela na przeprowadzenie przyłączenia przez jego nieruchomość,
 • zaświadczenie o nadaniu nr porządkowego nowemu budynkowi itp.

Realizacja przyłączenia obiektu do sieci

Zawarcie umowy o przyłączenie jest warunkiem realizacji przyłączenia obiektu do sieci dystrybucyjnej. Stanowi ona podstawę rozpoczęcia prac projektowo-montażowych na zasadach określonych dla każdej ze stron umowy. Realizacja postanowień umowy o przyłączenie przez strony zakończona jest złożeniem przez podmiot przyłączany wniosku o sprawdzenie techniczne realizacji warunków przyłączenia.

Pobierz wniosek o odbiór techniczny

Do wniosku należy dołączyć:

 • oświadczenie o wykonaniu obowiązków określonych w umowie o przyłączenie, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, potwierdzone przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje i zgłoszenie gotowości sieci, urządzeń i instalacji do przyłączenia sieci i włączenia ich pod napięcie,
 • jedno-kreskowy schemat sieci instalacji wewnętrznej w obiekcie,
 • protokoły z pomiarów rezystancji izolacji kabli, rezystancji uziemień roboczych i ochronnych, skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, odbiorów częściowych i końcowych, powykonawczy operat geodezyjny.
Pobierz oświadczenie

Odbiór techniczny realizacji postanowień warunków przyłączenia oraz umowy o przyłączenie następuje w terminie do 5 dni od dnia złożenia ww. wniosku. Odbiór techniczny kończy się protokołem odbioru.

Umowa sprzedaży energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucyjnej

Projekt umowy sprzedaży energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucyjnej sporządzany jest po przeprowadzeniu odbioru technicznego z wynikiem pozytywnym oraz  po wniesieniu opłaty związanej z przyłączeniem.

Projekt umowy sporządzany jest na podstawie „wniosku o zawarcie umowy kompleksowej”. Do wniosku należy dołączyć załącznik zamówienia mocy umownej.

Pobierz wniosek o zawarcie umowy kompleksowejPobierz załącznik - zamówienia mocy umownej

Po podpisaniu przez odbiorcę umowy i dostarczeniu jej do siedziby zakładu wraz z aktualnymi dokumentami w terminie do 7 dni następuje podanie napięcia do wnioskowanego obiektu.

Zawarcie umowy sprzedaży energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucyjnych

jest warunkiem koniecznym włączenia pod napięcie sieci oraz instalacji klienta.

Objaśnienia określeń użytych w wytycznych:

 

 • Tytuł prawny
 • Grupa przyłączeniowa
 • Grupa taryfowa
 • Miejsce dostarczania
 • Moc przyłączeniowa
 • Moc umowna
 • Napięcie niskie (nN)
 • Napięcie średnie (SN)
 • Przyłącze
 • Układ pomiarowo-rozliczeniowy
 • Zabezpieczenie przedlicznikowe
 • Oplata za przyłączenie
 • Przewidywane roczne zużycie energii elektrycznej