Towarzystwo Inwestycyjne “Elektrownia – Wschód” S.A. 

w związku z dynamicznym rozwojem poszukuje kandydatów na stanowisko:

Dyspozytor Mocy RDM (Rejonowa Dyspozycja Mocy TIEW S.A.)

 • termin aplikacji: do dnia 31.10.2021 r.

Zakres obowiązków:

Prowadzenie systemu elektroenergetycznego WN, SN i nN w tym:

 • Zapewnienie optymalnego układu pracy elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej na przekazanym przez Kierującego Zmianą Dyspozytorów RDM obszarze sieci OSD TIEW.
 • Zachowanie należytej staranności dla zapewnienia właściwych parametrów jakości energii elektrycznej
 • Koordynowanie prac prowadzonych na sieciach elektroenergetycznych WN, SN i nN
 • Kierowanie likwidacją awarii w sieci elektroenergetycznej w zakresie urządzeń znajdujących się w jego operatywnym kierownictwie
 • Lokalizowanie uszkodzeń sieci elektroenergetycznych przy pomocy podległych służb
 • Likwidacja, we współpracy z dyspozytorem CDM i służbami ruchowymi wytwórców oraz odbiorców, awarii w systemie i odbudowa systemu elektroenergetycznego OSD TIEW
 • Koordynacja działań w czasie awarii
 • Zadawanie i korygowanie rozpływu mocy czynnej i biernej w nadzorowanej sieci elektroenergetycznej
 • Koordynowanie przełączeń sieci elektroenergetycznej WN, SN i nN
 • Sterowanie pracą systemu elektroenergetycznego WN, SN i nN
 • Wydawanie poleceń dyspozytorskich na przeprowadzenie czynności łączeniowych w sieci elektroenergetycznej należącej do OSD TIEW oraz uzgodnienia z Dyspozytorem CDM przełączeń mających wpływ na pewność pracy sieci OSD TIEW lub obszarów działania innych RDM
 • Współpraca a z dyspozytorami mocy Megatem EC oraz CDM PGE Dystrybucja Oddział Lublin
 • Współpraca ze służbami zewnętrznych podmiotów powołanych do likwidacji zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego, strat w środowisku czy strat materialnych o znaczącej wartości w przypadku wystąpienia takich zagrożeń
 • Pełnienie funkcji koordynującego w myśl obowiązującej Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy przy Urządzeniach i Instalacjach Elektroenergetycznych

Wymagania:

 • Preferowane wykształcenie średnie techniczne (preferowane kierunki: elektroenergetyka)
 • Min. 2 lata pracy na podobnym stanowisku
 • Posiadanie Świadectw kwalifikacyjnych „E” i „D” dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną bez ograniczenia napięcia
 • Znajomość Obsługi pakietu MS Office
 • Znajomości przepisów prawa energetycznego i rozporządzeń z nim związanych
 • Mile widziana znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na czytanie dokumentacji technicznej

Cechy osobowości:

 • Analityczne podejmowanie decyzji
 • Kreatywność
 • Umiejętność komunikowania się oraz negocjacji
 • asertywne egzekwowanie zaleceń
 • Umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Odporność na stres, oraz pełna dyspozycyjność

Oferujemy:

 • Pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie
 • Pełny wymiar czasu pracy
 • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, Pracowniczy Program Emerytalny
 • Możliwość skorzystania z opieki medycznej oraz preferencyjną ofertę ubezpieczeniową na życie
 • Rozwój zawodowy oraz szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe
 • Korzystne warunki finansowe

Informacje:

 • Przewidywany termin zatrudnienia: Listopad 2021 r.
 • Miejsce pracy – Lublin

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie Aplikacji (CV, list motywacyjny) na adres e-mail, bądź listownie na adres Spółki:
Towarzystwo Inwestycyjne „Elektrownia Wschód” S.A.
ul. Frezerów 13, 20-209 Lublin,

praca@tiew.pl

w terminie do dnia 31.10.2021 r. w tytule wiadomości wpisując „ Dyspozytor Mocy RDM (Rejonowa Dyspozycja Mocy TIEW S.A.) ”.

Aplikuj przez pracuj.pl

Specjalista ds. Pomiarów

 • termin aplikacji: do dnia 31.10.2021 r.

Zakres obowiązków:

 • Zarzadzanie zespołami pracowników kwalifikowanych (brygadami).
 • montaż i sprawdzanie urządzeń i układów pomiarowo-rozliczeniowych energii elektrycznej łącznie z aparaturą i okablowaniem transmisji danych do systemów komputerowych.
 • Bieżący monitoring oraz rozwiązywanie problemów technicznych w zakresie projektowania/realizacji/uruchomień i działania układów pomiarowych energii elektrycznej, zdalnych transmisji danych z układów pomiarowych.
 • kontrola oraz obsługa liczników energii elektrycznej wchodzących w skład układów rozliczeniowo-pomiarowych.
 • Odczyt liczników energii elektrycznej oraz agregacja danych rozliczeniowych i bilansowych
 • Tworzenie grafików godzinowych pod potrzeby rozliczenia runku bilansującego.
 • Realizacja zadań związanych z reklamacjami, serwisem urządzeń pomiarowych.
 • Nadzór nad potrzebami w zakresie gospodarki układów pomiarowych, liczników energii elektrycznej, elementów składowych układów pomiarowych/bilansujących, elementów składowych transmisji danych i kart SIM.
 • prowadzenie gospodarki magazynowej.
 • Koordynowanie prac pomiędzy komórkami organizacyjnymi TIEW S.A. i odbiorcami.
 • Obsługa systemów komputerowych pomiarowych.
 • Konfiguracja systemu udostępniającego dane pomiarowe pod potrzeby rozliczeń rynku energii elektrycznej.
 • sprawdzenie kompletności pozyskanych i udostępnionych danych pomiarowych oraz codzienne sprawdzanie poprawności udostępnianych danych pomiarowych. W razie stwierdzenia nieprawidłowości bądź braków pozyskanych danych pomiarowych ich ponowne pozyskanie i udostepnienie.
 • stosowanie bezpiecznych metod pracy, przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.

Wymagania:

 • Preferowane wykształcenie wyższe elektryczne inżynierskie (elektrotechnika, elektroenergetyka, energetyka),
 • Minimum 3 lata doświadczenia przy eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych lub telekomunikacyjnych w branży elektroenergetycznej.
 • Wiedza specjalistyczna z zakresu funkcjonowania systemów elektroenergetycznych i urządzeń telekomunikacyjnych
 • Praktyczna znajomość zagadnień związanych z układami pomiarowymi energii elektrycznej oraz telekomunikacją i transmisja danych.
 • Świadectwo kwalifikacyjne E do wykonywania prac na stanowisku eksploatacji w zakresie Grupa 1 pkt. 2, 3, 4, 7, 10. Gotowość do uzyskania świadectw kwalifikacyjnych D do wykonywania prac na stanowisku dozoru w zakresie Grupa 1 pkt. 2, 3, 4, 7, 10 w terminie do 3-miesiecy od zatrudnienia oraz rozszerzenia świadectw kwalifikacyjnych E i D Grupa 1 o pkt 1 i 9.
 • znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na czytanie dokumentacji technicznej będzie dodatkowym atutem

Cechy osobowości:

 • Umiejętność czytania dokumentacji elektrycznych (schematów obwodów wtórnych, pomiarowych)
 • Sumienność, dokładność
 • Zaangażowanie w pracę.
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Dobra organizacja pracy.
 • Zdolność analitycznego myślenia.
 • Wysoka kultura osobista
 • komunikatywność
 • Kreatywność
 • Samodzielność w działaniu
 • Dyspozycyjność

Oferujemy:

 • Pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie.
 • Pełny wymiar czasu pracy.
 • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych , Pracowniczy Program Emerytalny.
 • Możliwość skorzystania z opieki medycznej oraz preferencyjną ofertę ubezpieczeniową na życie.
 • Rozwój zawodowy oraz szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe.
 • korzystne warunki finansowe.

Informacje:

 • Przewidywany termin zatrudnienia: Listopad 2021 r.
 • Miejsce pracy – Lublin.
 • W przypadku doświadczenia na podobnym stanowisku oraz wysokich kwalifikacjach zawodowych istniej możliwość zatrudnienia na stanowisku Starszy Specjalista ds. Pomiarów.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie Aplikacji (CV, list motywacyjny) na adres e-mail, bądź listownie na adres Spółki:
Towarzystwo Inwestycyjne „Elektrownia Wschód” S.A.
ul. Frezerów 13, 20-209 Lublin,

praca@tiew.pl

w terminie do dnia 31.10.2021 r. w tytule wiadomości wpisując „ Starszy Specjalista / Specjalista ds. Pomiarów ”.

Aplikuj przez pracuj.pl

TIEW S.A. zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi Kandydatami.

Wszystkie nasze oferty pracy na portalu pracuj.pl
 1. Administratorem danych osobowych, odpowiedzialnych za przetwarzanie Pai/pana danych osobowych jest TIEW S.A. Frezerów 13, 20-209 Lublin wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział  Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000024387, NIP 712-23-53-855, REGON 430907543, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 500.000 zł . Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych z którym można się kontaktować  na adres pocztowy: Michał Ogonowski Inspektor Ochrony Danych TIEW S.A.  ul. Frezerów 13, 20-209 Lublin , poprzez kontakt elektroniczny pod adresem e-mail: iod@tiew.pl.
 2. Pana/Pani dane osobowe zawarte w CV i/lub liście motywacyjnym będą przetwarzane przez Administratora w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Podstawa prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest:
  a. wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze zgodnie z art. 2211 Kodeksu pracy (art.6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dalej: RODO ). wobec czego ich podanie jest dobrowolne, a ich niepodanie uniemożliwia udział w procesie rekrutacji.
  b. w celu podjęcia działań na Pana/Pani żądanie przed zawarciem umowy o pracę, zgodnie z art. 6 ust.1 lit. b) RODO;
  c. Pana/Pani dane osobowe inne niż wymienione powyżej mogą być przetwarzane na podstawie art.6 ust. 1 lit. a) – na podstawie udzielonej zgody, wyłącznie w celu przeprowadzenia rekrutacji na dane stanowisko. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w powyższym zakresie jest dobrowolne i nie może być podstawa niekorzystnego traktowania Pana/Pani, a brak wyrażenia zgody nie może powodować wobec pana/pani jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie może stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia, wypowiedzenia stosunku pracy lub jego rozwiązania bez wypowiedzenia przez Administratora.
  d. ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń pomiędzy Panem/Panią z Administratorem (podstawa prawa: art.6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. Administrator może ujawnić Pana/Pani dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa Administrator może również powierzyć przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych dostawcom usług lub produktów działającym na jego rzecz w szczególności podmiotom świadczącym Administratorowi usługi IT, księgowe, usługi prawne, serwisowe, agencyjne, administracyjne. Zgodnie z zawartymi z takimi podmiotami umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, Administrator wymaga od tych dostawców usług zgodnego z przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa Pan/Pani danych osobowych przetwarzanych przez nich w imieniu Administratora.
 4. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane wyłącznie na czas trwania procesu rekrutacji, a po jego zamknięciu wszelkie dokumenty aplikacyjne zostaną zniszczone.
 5. Posiada Pan/pani prawo żądania:
  a. dostępu do treści swoich danych – w granicach art. 15 RODO
  b. ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO
  c. ich usunięcia – w granicach art. 17 RODO
  d. ograniczenia przetwarzania – w granicach art. 18 RODO
  e. przetwarzania danych – w granicach art. 20 RODO
  f. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/pani danych osobowych opartego z nart. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w granicach art. 21 RODO
  g. cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli Administrator przetwarza je na podstawie Pana /Pani zgody.
 6. Realizacja praw, o których mowa powyżej, może odbywać się poprzez przesłanie swoich żądań Inspektorowi Ochrony Danych na adres e-mail: iod@tiew.pl.
 7. Podane przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji procesu rekrutacji.
 8. Przysługuje Panu/Pani również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani narusza przepisy RODO.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie Aplikacji  (CV, list motywacyjny) prosimy przesłać na adres e-mail, bądź listownie na adres Spółki: Towarzystwo Inwestycyjne „Elektrownia Wschód” S.A. Frezerów 13, 20-209 Lublin, praca@tiew.pl. Wysyłając CV i/lub List Motywacyjny do Spółki Towarzystwo Inwestycyjne „Elektrownia-Wschód” S.A. wyraża Pan/Pani zgodę na przetwarzanie podanych przez siebie danych osobowych w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

praca@tiew.pl