Towarzystwo Inwestycyjne “Elektrownia – Wschód” S.A.

w związku z dynamicznym rozwojem poszukuje kandydatów na stanowisko:

Asystent ds. Rozliczeń i Obrotu Energią Elektryczną

termin składania aplikacji (CV, List Motywacyjny): do dnia 30.09.2022 r.

Miejsce pracy: LUBLIN

Zakres obowiązków:

 • przygotowywanie prognoz i grafików dostaw energii elektrycznej
 • prowadzenie uzgodnień i zgłoszeń umów sprzedaży/zakupu energii
 • wymiana informacji z uczestnikami rynku energii elektrycznej (OSP, OSD, OH)
 • udostępnianie danych pomiarowych Sprzedawcom i OSD
 • monitoring i raportowanie pozycji na rynku energii elektrycznej, praw majątkowych
 • analiza i wprowadzenie faktur (obrót/dystrybucja/PSE/inne) do systemu
 • raportowanie wyników finansowych
 • tworzenie narzędzi analitycznych, obliczeniowych
 • rozliczenia Klientów w formie wystawiania faktur VAT
 • monitorowanie poprawności danych rozliczeniowych
 • dokonywanie końcowych rozliczeń umów
 • rozpatrywanie reklamacji od Klientów
 • weryfikacja danych pomiarowych i kontakt z Operatorami Sieci Dystrybucyjnych
 • ścisła współpraca z pozostałymi działami w firmie

Nasze wymagania:

 • wykształcenie ekonomiczne lub techniczne
 • minimum 2 lata doświadczenia zawodowego w obrocie energią elektryczną
 • znajomość programu MS Excel na poziomie zaawansowanym
 • zaangażowanie i odpowiedzialne podejście do powierzonych zadań
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność analitycznego i logicznego myślenia
 • umiejętność samodzielnego planowania pracy, inicjatywa w rozwiązywaniu zagadnień
 • umiejętność kreatywnego myślenia, pomysłowość
 • otwartość na zdobywanie nowej wiedzy i doświadczenia
 • motywacja do pracy, pozytywne nastawienie

To oferujemy:

 • umowę o pracę pełny wymiar czasu pracy
 • atrakcyjne wynagrodzenie
 • możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji
 • niezbędne narzędzia do wykonywania powierzonej pracy
 • pracę w młodym, pełnym zaangażowania zespole dbającym o dobrą atmosferę
 • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, Pracowniczy Program Emerytalny
 • możliwość skorzystania z opieki medycznej oraz preferencyjną ofertę ubezpieczeniową na życie
 • możliwość kontynuowania kariery w perspektywicznej branży rynku energetycznego

Informacje:

 • Przewidywany termin zatrudnienia: Październik 2022 r.
 • Miejsce pracy: Lublin.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie Aplikacji (CV, list motywacyjny) na adres e-mail, bądź listownie na adres Spółki:
Towarzystwo Inwestycyjne „Elektrownia Wschód” S.A.
ul. Frezerów 13
20-209 Lublin,

praca@tiew.pl

w terminie do dnia 30.09.2022 r. w tytule wiadomości wpisując „ Asystent ds. Rozliczeń i Obrotu Energią Elektryczną ”.

Aplikuj przez pracuj.pl

TIEW S.A. zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi Kandydatami.

Wszystkie nasze oferty pracy na portalu pracuj.pl
 1. Administratorem danych osobowych, odpowiedzialnych za przetwarzanie Pai/pana danych osobowych jest TIEW S.A. Frezerów 13, 20-209 Lublin wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział  Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000024387, NIP 712-23-53-855, REGON 430907543, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 500.000 zł . Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych z którym można się kontaktować  na adres pocztowy: Michał Ogonowski Inspektor Ochrony Danych TIEW S.A.  ul. Frezerów 13, 20-209 Lublin , poprzez kontakt elektroniczny pod adresem e-mail: iod@tiew.pl.
 2. Pana/Pani dane osobowe zawarte w CV i/lub liście motywacyjnym będą przetwarzane przez Administratora w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Podstawa prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest:
  a. wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze zgodnie z art. 2211 Kodeksu pracy (art.6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dalej: RODO ). wobec czego ich podanie jest dobrowolne, a ich niepodanie uniemożliwia udział w procesie rekrutacji.
  b. w celu podjęcia działań na Pana/Pani żądanie przed zawarciem umowy o pracę, zgodnie z art. 6 ust.1 lit. b) RODO;
  c. Pana/Pani dane osobowe inne niż wymienione powyżej mogą być przetwarzane na podstawie art.6 ust. 1 lit. a) – na podstawie udzielonej zgody, wyłącznie w celu przeprowadzenia rekrutacji na dane stanowisko. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w powyższym zakresie jest dobrowolne i nie może być podstawa niekorzystnego traktowania Pana/Pani, a brak wyrażenia zgody nie może powodować wobec pana/pani jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie może stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia, wypowiedzenia stosunku pracy lub jego rozwiązania bez wypowiedzenia przez Administratora.
  d. ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń pomiędzy Panem/Panią z Administratorem (podstawa prawa: art.6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. Administrator może ujawnić Pana/Pani dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa Administrator może również powierzyć przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych dostawcom usług lub produktów działającym na jego rzecz w szczególności podmiotom świadczącym Administratorowi usługi IT, księgowe, usługi prawne, serwisowe, agencyjne, administracyjne. Zgodnie z zawartymi z takimi podmiotami umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, Administrator wymaga od tych dostawców usług zgodnego z przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa Pan/Pani danych osobowych przetwarzanych przez nich w imieniu Administratora.
 4. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane wyłącznie na czas trwania procesu rekrutacji, a po jego zamknięciu wszelkie dokumenty aplikacyjne zostaną zniszczone.
 5. Posiada Pan/Pani prawo żądania:
  a. dostępu do treści swoich danych – w granicach art. 15 RODO
  b. ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO
  c. ich usunięcia – w granicach art. 17 RODO
  d. ograniczenia przetwarzania – w granicach art. 18 RODO
  e. przetwarzania danych – w granicach art. 20 RODO
  f. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/pani danych osobowych opartego z nart. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w granicach art. 21 RODO
  g. cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli Administrator przetwarza je na podstawie Pana /Pani zgody.
 6. Realizacja praw, o których mowa powyżej, może odbywać się poprzez przesłanie swoich żądań Inspektorowi Ochrony Danych na adres e-mail: iod@tiew.pl.
 7. Podane przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji procesu rekrutacji.
 8. Przysługuje Panu/Pani również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani narusza przepisy RODO.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie Aplikacji  (CV, list motywacyjny) prosimy przesłać na adres e-mail, bądź listownie na adres Spółki: Towarzystwo Inwestycyjne „Elektrownia Wschód” S.A. Frezerów 13, 20-209 Lublin, praca@tiew.pl. Wysyłając CV i/lub List Motywacyjny do Spółki Towarzystwo Inwestycyjne „Elektrownia-Wschód” S.A. wyraża Pan/Pani zgodę na przetwarzanie podanych przez siebie danych osobowych w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

praca@tiew.pl