Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki DSW.WKP/6.492.3.53.2016.KO na obszarze działania operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego Towarzystwo Inwestycyjne „Elektrownia -Wschód” S.A. wyznaczono sprzedawcę zobowiązanego.

Decyzją DSW.WKP/6.492.3.53.2016.KO z dnia 14.10.2016 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wyznaczył na obszarze dzałania OSD TIEW S.A. sprzedawcę zobowiązanego, o którym mowa w art. 40 ust. 1 ustawy OZE na okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

Decyzja PURE DSW.WKP/6.492.3.53.2016.KO z dnia 14.10.2016 r.