Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki DZO.WKP.496.2.87.2019.MPo1 na obszarze działania operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego Towarzystwo Inwestycyjne „Elektrownia -Wschód” S.A. wyznaczono sprzedawcę zobowiązanego.

Decyzją DZO.WKP.496.2.87.2019.MPo1 z dnia 15.10.2019 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wyznaczył na obszarze dzałania OSD TIEW S.A. sprzedawcę zobowiązanego, o którym mowa w art. 40 ust. 1 ustawy OZE na okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

Decyzja PURE DZO.WKP.496.2.87.2019.MPo1 z dnia 15.10.2019 r.