Podmioty spełniające przesłanki z art. 5 ust. 1a pkt. 2-5 ustawy, tj. małe przedsiębiorstwa, mikroprzedsiębiorstwa, szpitale, jednostki sektora finansów publicznych, w tym samorządy mają prawo korzystać w II półroczu 2019 r. z obniżonych cen, jeśli w terminie 28 dni od dnia wejścia w życie znowelizowanej ustawy z dnia 28 grudnia 2018 r. o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2538; zm.: Dz.U. z 2019 r. poz. 412 i poz. 1210) złożą stosowne oświadczenie, którego wzór określa zał. nr 1 do ustawy. Z uwagi na to, że termin na składanie oświadczeń upływa w sobotę, oświadczenie można składać do poniedziałku, 29 lipca, przy czym istotna jest data złożenia dokumentu do sprzedawcy, a nie jego nadania.

Oświadczenia można złożyć osobiście w siedzibie spółki przy ulicy Projektowej 1 w Lublinie, a także przesłać listownie na adres: Towarzystwo Inwestycyjne „Elektrownia – Wschód” S.A., ul. Projektowa 1, 20-209 Lublin.

OŚWIADCZENIE ODBIORCY KOŃCOWEGO ENERGII ELEKTRYCZNEJ