Zakończenie projektu nr RPLU.05.01.00-06-0126/18-03 - 31 marca 2022 r.

W dniu 31 marca 2022 r. zakończono realizację projektu:  „Termomodernizacja budynku administracyjnego 8A ulica Frezerów 13 w Lublinie”.

Lp.Tytuł projektuNazwa programuWydatki ogółemKwota dotacji
1„Energia odnawialna dla firmy Elektrownia Wschód”Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-20203.331.970,72 zł936.564,71 zł

W ramach realizacji projektu wykonano:

 • Docieplenie ścian piwnic budynku
 • Docieplenie ścian zewnętrznych budynku
 • Docieplenie dachu budynku
 • Wymianę stolarki okiennej
 • Wymianę stolarki drzwiowej zewnętrznej
 • Zmodernizowano system grzewczy budynku wraz z automatyką pogodową
 • Wymianę oświetlenia na energooszczędne oprawy LED
 • Na ścianie wschodniej oraz na dachu budynku zamontowano instalację fotowoltaiczną – moc 49,982 kWp
 • Uruchomiono system zarządzania energią

Zakończenie projektu nr RPLU.04.02.00-06-0020/20 - 31 grudnia 2021 r.

W dniu 31 grudnia 2021 r. zakończono realizację projektu:  „Energia odnawialna dla firmy Elektrownia Wschód”.

Lp.Tytuł projektuNazwa programuWydatki ogółemKwota dotacji
1„Energia odnawialna dla firmy Elektrownia Wschód”Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-20201.010.076,00 zł451.659,99 zł

W ramach realizacji projektu wybudowano mikroinstalacje fotowoltaiczne w sześciu lokalizacjach o łącznej mocy 268,99 kWp:

 • Lokalizacja 1 w Lublinie, ul. Metalurgiczna 15i – 44,40 kWp
 • Lokalizacja 2 w Lublinie, ul. Metalurgiczna 17i – 49,58 kWp
 • Lokalizacja 3 w Lublinie, ul. Konstruktorów 30 – 44,40 kWp
 • Lokalizacja 4 w Lublinie, ul. Konstruktorów 8 – 45,14 kWp
 • Lokalizacja 5 w Lublinie, ul. Ślusarska 5 – 47,36 kWp
 • Lokalizacja 6 w Lublinie, ul. Frezerów 13 – 38,11 kWp

Zakończenie projektu nr POIS.01.04.01-00-0020/17-01 - 31 grudnia 2021 r.

W dniu 31 grudnia 2021 r. zakończono realizację projektu:  „Budowa sieci inteligentnej na terenie obszarów przemysłowych dzielnic Tatary, Hajdów, Zadębie i Felin m. Lublin”.

Lp.Tytuł projektuNazwa programuKwota dotacji
1„Budowa sieci inteligentnej na terenie obszarów przemysłowych dzielnic Tatary, Hajdów, Zadębie i Felin m. Lublin”Program Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-202010.335.497,70zł

W ramach realizacji projektu wybudowano:

 • Rozdzielnice sieciowe SN  – 4 szt.
 • Stacje transformatorowe 15/0,4 kV – 3 szt.
 • Złącza kablowe SN – 4 szt.
 • Linie kablowe SN 12/20 kV – 20500 mb.

Wymieniono: transformatory 15/0,4 kV – 12 szt.

Wdrożono: System Zdalnego Nadzoru Obiektów SN i nN „Smart Grid”

Zmodernizowano: „Stanowiska Zarządzania Siecią Elektroenergetyczną” w ramach tego zadania wdrożono:

 • System odbudowy zasilania FDIR
 • System wizualizacji danych przestrzennych modelu sieci elektroenergetycznej WindEX GEO

Dofinansowanie - 19 lutego 2021

W dniu 19 lutego 2021 roku Towarzystwo Inwestycyjne Elektrownia Wschód S.A. podpisała z Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie Umowę o dofinansowanie Projektu w ramach Działania 4.2. RPO WL 2014-2020 Umowa nr RPLU.04.02.00-06-0020/20-00 o dofinansowanie Projektu „ Energia odnawialna dla firmy Elektrownia Wschód” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: 4 ENERGIA PRZYJAZNA ŚRODOWIOSKU, Działanie 4.2, współfinansowane ze środków europejskich.

Elektrownia Wschód Dotacja EFRR 2018Tytuł projektu:  „Energia odnawialna dla firmy Elektrownia Wschód”

Cel projektu: Celem głównym projektu jest obniżenie kosztów energii elektrycznej.  Cel zostanie zrealizowany poprzez budowę sześciu mikroinstalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy min. 0,2671 MW.

Planowane efekty:  Produkcja energii elektrycznej z przedmiotowych instalacji przyczyni się do obniżenia kosztów w przedsiębiorstwie, obniży emisje CO2 , zmniejszy emisje pyłów PM10, zmniejszy negatywny wpływ na zmiany klimatyczne oraz zwiększy wykorzystanie energii odnawialnej produkowanej z promieniowania słonecznego.

Wartość projektu: 1.254.200,98 zł
Wkład UE: 560.821,55 zł

Zakończenie projektu nr POIS.01.01.02-00-0009/17-00 - 20 września 2020 r.

W dniu 20 września 2020 r. zakończono realizację projektu:  „Przebudowa układu zasilania stacji elektroenergetycznych 110/6 kV oznaczonych jako E1 (dz. 1/86) i E2 (dz.1/26) w celu przyłączenia bloku energetycznego OZE o mocy 11,8 MW”.

Lp.Tytuł projektuNazwa programuKwota dotacji
1„Przebudowa układu zasilania stacji elektroenergetycznych 110/6kV oznaczonych jako E1 (dz. 1/86) i E2 (dz.1/26) w celu przyłączenia bloku energetycznego OZE o mocy 11,8 MW”Program Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-20207.628.214,39zł

W ramach przebudowy stacji elektroenergetycznych 110/6 kV wybudowano:

 • Stanowiska transformatorów 110/15/6 kV  – 4 szt.
 • Transformatory 110/15/6 kV 25/16/16 MVA – 4 szt.
 • Baterie kondensatorów 15 kV – 4 szt.
 • Rozdzielnia sieciowa 10-polowa 6 kV – 2 szt.
 • Przeizolowanie rozdzielni sieciowych z 6 kV na 15 kV – 2 szt.

Dofinansowanie - 22 listopada 2018

W dniu 22 listopada 2018 roku Towarzystwo Inwestycyjne Elektrownia Wschód S.A. podpisała z Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie Umowę o dofinansowanie Projektu w ramach Działania 5.1. RPO WL 2014-2020 Umowa nr RPLU.05.01.00-06-0126/18-00 o dofinansowanie Projektu „ Termomodernizacja Budynku Administracyjno-Biurowego 8A Ulica Frezerów 13 w Lublinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: 5 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA, Działanie 5.1, współfinansowane ze środków europejskich.

Elektrownia Wschód Dotacja EFRR 2018Tytuł projektu:  „Termomodernizacja Budynku Administracyjno-Biurowego 8A Ulica Frezerów 13 w Lublinie.”

Cel projektu: Celem głównym projektu jest zmniejszenie zapotrzebowania na energię w budynku administracyjno-biurowym w Lublinie przy ul. Frezerów 13 należącym do Towarzystwa Inwestycyjnego „ELEKTROWNIA – WSCHÓD” S.A. co w dłuższej perspektywie pozwoli na obniżenie kosztów prowadzenia działalności oraz wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa.

Planowane efekty:  Wykonanie instalacji fotowoltaicznej, modernizacja oświetlenia, docieplenie piwnic, wymiana stolarki okiennej, wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej, docieplenie dachu, docieplenie elewacji, modernizacja systemu grzewczego, wdrożenie systemu zarządzania energią.

Wartość projektu: 3.078.400,89 zł
Wkład UE: 955.145,57 zł

Dofinansowanie - 27 lutego 2018

W dniu 27 lutego 2018r. w Warszawie wiceminister energii Tadeusza Skobel i Zarząd TIEW S.A. podpisali umowy na dofinansowanie dwóch projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.
Dofinansowanie projektów 19,43 mln zł.

Tytuł projektu:  „Przebudowa układu zasilania stacji elektroenergetycznych 110/15/6kV oznaczonych jako E1 (dz. 1/86) i E2 (dz.1/26) w celu przyłączenia bloku energetycznego OZE o mocy 11,8 MW.”

Cel projektu: Zwiększenie możliwości przyłączania nowych mocy wytwórczych z odnawialnych źródeł energii do sieci elektroenergetycznej.

Planowane efekty:  Unowocześnienie infrastruktury energetycznej, ograniczenie strat energii, poprawa lokalnego bezpieczeństwa energetycznego, ochrona środowiska.

Wartość projektu: 10.897.995,12 zł
Wkład UE: 7.628.214,39 zł

 

Tytuł projektu: „Budowa sieci inteligentnej na terenie obszarów przemysłowych dzielnic Tatary, Hajdów, Zadębie i Felin m. Lublin”

Cel projektu: Poprawa efektywności dystrybucji energii elektrycznej poprzez zmniejszenie przerw w dostawie energii elektrycznej w sytuacjach planowanego lub awaryjnego wyłączenia zasilania w sieci średniego i niskiego napięcia

Planowane efekty: Osiągnięcie funkcjonalności sieci inteligentnych (SMART), ograniczenie strat sieciowych wyrażające się w ilości zaoszczędzonej energii elektrycznej, dodatkowa zdolność przyłączania źródeł odnawialnych do sieci elektroenergetycznej oraz wzrost bezpieczeństwa energetycznego oraz jakości i ciągłości zasilania odbiorców.

Wartość projektu: 15.496.168,77 zł
Wkład UE: 11.802.002,84 zł

Lp.Tytuł projektuNazwa programuWkład UE %Wartość projektu
1„Przebudowa układu zasilania stacji elektroenergetycznych 110/15/6kV oznaczonych jako E1 (dz. 1/86) i E2 (dz.1/26) w celu przyłączenia bloku energetycznego OZE o mocy 11,8 MW.”Program Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-20207.628.214,39 zł
70,00 %
10.897.995,12 zł
2„Budowa sieci inteligentnej na terenie obszarów przemysłowych dzielnic Tatary, Hajdów, Zadębie i Felin m. Lublin”Program Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-202011.802.002,84 zł
76,16 %
15.496.168,77 zł
RAZEM19.430.217,23 zł26.394.163,89 zł

W przypadku dostrzeżenia nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko, informujemy o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego ich zgłaszanie pod adresem http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci lub poprzez wysłanie wiadomości na adres email: naduzycia.POIS@mr.gov.pl

Dofinansowanie - 31 lipca 2015

W dniu 31 lipca 2015 r. zakończono realizację projektu „Bezpieczne dostarczanie energii elektrycznej poprzez dynamiczne i nowatorskie zarządzanie sieciami dystrybucyjnymi smart grid, smart metering”.

Lp.Tytuł projektuNazwa programuKwota dotacji %  Wartość projektu
1„Bezpieczne dostarczanie enrgii elektrycznej poprzez dynamiczne i nowatorskie zarządzanie sieciami dystrybucyjnymi smart grid, smart metering”W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 oś Priorytetowa I. Przedsiębiorczość i Innowacje. Działanie 1.3. Współfinansowane z Europejskiego Funduszu Regionalnego i Budżetu Państwa.1.975.084,86 zł
46,90%
5.179.860,08  zł

Dofinansowanie - 31 lipca 2014

W dniu 31 lipca 2014 r. zakończono realizację projektu „Termomodernizacja budynku Stacji Energetycznej E-1”.

Lp.Tytuł projektuNazwa programuKwota dotacji
%
Wartość projektu
1„Termomodernizacja budynku Stacji Energetycznej E-1”W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 oś Priorytetowa I. Przedsiębiorczość i Innowacje. Działanie 1.4 Schemat A. Współfinansowane z Europejskiego Funduszu Regionalnego i Budżetu Państwa.129.125,29 zł
60,52%
273.060,00 zł

Dofinansowanie - 31 grudnia 2012

W dniu 31 grudnia 2012 r. zakończono realizację projektu „Energia z Lublina” – najlepsza jakość energii poprzez zakup nowoczesnych technik informatycznych, budowę nowych sieci dystrybucji energii elektrycznej i modernizację rozdzielni.

Lp.Tytuł projektuNazwa programuKwota dotacji
%
Wartość projektu
1„Energia z Lublina” – najlepsza jakość energii poprzez zakup nowoczesnych technik informatycznych, budowę nowych sieci dystrybucji energii elektrycznej i modernizację rozdzielni.W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 oś Priorytetowa I. Przedsiębiorczość i Innowacje. Działanie 1.3. Współfinansowane z Europejskiego Funduszu Regionalnego i Budżetu Państwa1.999.512,00 zł
47,61%
5.124.000,00 zł

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013