Aktualności

Zmiana taryfy dla usług dystrybucji. 31 I 2019

Decyzją Prezesa URE nr DRE.WRE.4211.9.2.2019.KKu z dnia 30 stycznia 2019 r. nastąpiła zmiana taryfy dla usług dystrybucji.

Zostań klientem TIEW

Zmiana sprzedawcy

 Proces zmiany sprzedawcy energii elektrycznej składa się z kilku kroków:

Krok 1 Krok 2 Krok 3 Krok 4 Krok 5 Krok 6
Oferta i zawarcie umowy z nowym sprzedawcą Dotychczasowa umowa  - wypowiedzenia Zgłoszenie zmiany sprzedawcy do OSD Dostosowanie układów pomiarowo-rozliczeniowych Przypisanie punktu pomiarowego do nowego sprzedawcy

Odczyt licznika i rozliczenie końcowe ze starym sprzedawcą

 

Krok 1

Jeśli przedstawiona oferta sprzedaży energii elektrycznej zostanie zaakceptowana i przyjęta, dochodzi do podpisania umowy sprzedaży energii elektrycznej pomiędzy stronami. 

 

Krok 2

Jeśli odbiorca nie zmieniał jeszcze sprzedawcy energii elektrycznej, posiada tzw. umowę kompleksową (umowę na sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej), należy rozdzielić umowę kompleksową. Z chwilą wypowiedzenia umowy kompleksowej odbiorca końcowy jest zobligowany do podpisanie umowy o świadczenie usług dystrybucji (umowy dystrybucyjnej) z Operatorem Sytemu Dystrybucyjnego (do którego sieci jest przyłączony) lub z Przedsiębiorstwem Energetyki Przemysłowej (w przypadku przyłączenia do sieci PEP) oraz do podpisania umowy sprzedaży energii elektrycznej z wybranym sprzedawcą. W przypadku rozdzielenie umowy kompleksowej, odbiorca końcowy wypowiada dotychczasową umowę sprzedaży energii elektrycznej oraz podpisuje nową umowę sprzedaży energii elektrycznej.

 

Krok 3

Etap w procesie zmiany sprzedawcy, w którym klient lub sprzedawca (w oparciu o uzyskane pełnomocnictwo od klienta końcowego) zgłasza do OSD fakt zawarcia nowej umowy sprzedaży, z zachowaniem procedur i terminów wynikających z Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej.

 

Krok 4

W przypadku stwierdzenia konieczności dostosowania układów pomiarowo-rozliczeniowych do wymagań zawartych w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej, właściciel układu zobowiązany jest do dostosowania tych układów na swój koszt. Odbiorcy przyłączeniu do sieci niskiego napięcia C1x, C2x nie mają obowiązku przystosowywania układów pomiarowo-rozliczeniowych.

 

Krok 5 

Po pozytywnej weryfikacji wniosku i w przypadku, gdy spełnione są wymagania techniczne dotyczące układu pomiarowo-rozliczeniowego, następuje przepisanie przez OSD punktu pomiarowego do nowego sprzedawcy. Informacja z potwierdzeniem rejestracji zostaje przez OSD przesłana do starego i nowego sprzedawcy jak również do klienta.

 

Krok 6

W dniu wejścia w życie nowej umowy sprzedaży OSD dokonuje odczytu stanów układu pomiarowo – rozliczeniowego. Dane te są przekazywane poprzedniemu i nowemu sprzedawcy. Dane posłużą do końcowego rozliczenia klienta z poprzednim i obecnym sprzedawcą energii elektrycznej. 

 

 Teraz możesz zmienić swojego dotychczasowego sprzedawcę energii na TIEW S.A. i korzystać z produktów dostosowanych do Twoich potrzeb. 

 

Formularze ofertowe

Jeżeli chcesz poznać ofertę dostosowaną do potrzeb Twojej firmy wypełnij poniższy arkusz ofertowy bądź skontaktuj się z nami.

Arkusz ofertowy