Aktualności

Zmiana taryfy dla usług dystrybucji. 31 I 2019

Decyzją Prezesa URE nr DRE.WRE.4211.9.2.2019.KKu z dnia 30 stycznia 2019 r. nastąpiła zmiana taryfy dla usług dystrybucji.

Współpraca z UE

 


W dniu 22 listopada 2018 roku Towarzystwo Inwestycyjne Elektrownia Wschód S.A. podpisała z Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie Umowę o dofinansowanie Projektu w ramach Działania 5.1. RPO WL 2014-2020 Umowa nr RPLU.05.01.00-06-0126/18-00 o dofinansowanie Projektu „ Termomodernizacja Budynku Administracyjno-Biurowego 8A Ulica Frezerów 13 w Lublinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: 5 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA, Działanie 5.1, współfinansowane ze środków europejskich.

Elektrownia Wschód Dotacja EFRR 2018

Tytuł projektu:  "Termomodernizacja Budynku Administracyjno-Biurowego 8A Ulica Frezerów 13 w Lublinie."

Cel projektu: Celem głównym projektu jest zmniejszenie zapotrzebowania na energię w budynku administracyjno-biurowym w Lublinie przy ul. Frezerów 13 należącym do Towarzystwa Inwestycyjnego "ELEKTROWNIA - WSCHÓD" S.A. co w dłuższej perspektywie pozwoli na obniżenie kosztów prowadzenia działalności oraz wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa.

Planowane efekty:  Wykonanie instalacji fotowoltaicznej, modernizacja oświetlenia, docieplenie piwnic, wymiana stolarki okiennej, wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej, docieplenie dachu, docieplenie elewacji, modernizacja systemu grzewczego, wdrożenie systemu zarządzania energią.

Wartość projektu: 2.359.619,32 zł
Wkład UE: 985.911,19 zł


W dniu 27 lutego 2018r. w Warszawie wiceminister energii Tadeusza Skobel i Zarząd TIEW S.A. podpisali umowy na dofinansowanie dwóch projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Dofinansowanie projektów 19,43 mln zł.

Elektrownia Wschód Dotacja POIS 2018

Tytuł projektu:  "Przebudowa układu zasilania stacji elektroenergetycznych 110/15/6kV oznaczonych jako E1 (dz. 1/86) i E2 (dz.1/26) w celu przyłączenia bloku energetycznego OZE o mocy 11,8 MW."

Cel projektu: Zwiększenie możliwości przyłączania nowych mocy wytwórczych z odnawialnych źródeł energii do sieci elektroenergetycznej.

Planowane efekty:  Unowocześnienie infrastruktury energetycznej, ograniczenie strat energii, poprawa lokalnego bezpieczeństwa energetycznego, ochrona środowiska.

Wartość projektu: 10.897.995,12 zł
Wkład UE: 7.628.214,39 zł

 

Tytuł projektu: "Budowa sieci inteligentnej na terenie obszarów przemysłowych dzielnic Tatary, Hajdów, Zadębie i Felin m. Lublin"

Cel projektu: Poprawa efektywności dystrybucji energii elektrycznej poprzez zmniejszenie przerw w dostawie energii elektrycznej w sytuacjach planowanego lub awaryjnego wyłączenia zasilania w sieci średniego i niskiego napięcia

Planowane efekty: Osiągnięcie funkcjonalności sieci inteligentnych (SMART), ograniczenie strat sieciowych wyrażające się w ilości zaoszczędzonej energii elektrycznej, dodatkowa zdolność przyłączania źródeł odnawialnych do sieci elektroenergetycznej oraz wzrost bezpieczeństwa energetycznego oraz jakości i ciągłości zasilania odbiorców.

Wartość projektu: 15.496.168,77 zł 
Wkład UE: 11.802.002,84 zł

Lp. Tytuł projektu Nazwa programu Wkład UE
%
Wartość projektu
         
1 "Przebudowa układu zasilania stacji elektroenergetycznych 110/15/6kV oznaczonych jako E1 (dz. 1/86) i E2 (dz.1/26) w celu przyłączenia bloku energetycznego OZE o mocy 11,8 MW." Program Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 7.628.214,39 zł
70,00 %
10.897.995,12 zł
         
2 "Budowa sieci inteligentnej na terenie obszarów przemysłowych dzielnic Tatary, Hajdów, Zadębie i Felin m. Lublin" Program Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 11.802.002,84 zł
76,16 %
15.496.168,77 zł
    RAZEM 19.430.217,23 zł 26.394.163,89 zł

W przypadku dostrzeżenia nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko, informujemy o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego ich zgłaszanie pod adresem http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci lub poprzez wysłanie wiadomości na adres email: naduzycia.POIS@mr.gov.pl

 


W dniu 31 lipca 2015 r. zakończono realizację projektu "Bezpieczne dostarczanie energii elektrycznej poprzez dynamiczne i nowatorskie zarządzanie sieciami dystrybucyjnymi smart grid, smart metering".

Lp. Tytuł projektu Nazwa programu Kwota dotacji
%
Wartość projektu
         
1 "Bezpieczne dostarczanie enrgii elektrycznej poprzez dynamiczne i nowatorskie zarządzanie sieciami dystrybucyjnymi smart grid, smart metering" W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 oś Priorytetowa I. Przedsiębiorczość i Innowacje. Działanie 1.3. Współfinansowane z Europejskiego Funduszu Regionalnego i Budżetu Państwa. 1.975.084,86 zł
46,90%
5.179.860,08  zł
 

Stanowisko dyspozytorskieStanowisko dyspozytorskie


W dniu 31 lipca 2014 r. zakończono realizację projektu "Termomodernizacja budynku Stacji Energetycznej E-1".

Lp. Tytuł projektu Nazwa programu Kwota dotacji
%
Wartość projektu
1 "Termomodernizacja budynku Stacji Energetycznej E-1"

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 oś Priorytetowa I. Przedsiębiorczość i Innowacje. Działanie 1.4 Schemat A. Współfinansowane z Europejskiego Funduszu Regionalnego i Budżetu Państwa.

129.125,29 zł
60,52%
273.060,00 zł

W dniu 31 grudnia 2012 r. zakończono realizację projektu "Energia z Lublina" -  najlepsza jakość energii poprzez zakup nowoczesnych technik informatycznych, budowę nowych sieci dystrybucji energii elektrycznej i modernizację rozdzielni.

Lp. Tytuł projektu Nazwa programu Kwota dotacji
%
Wartość projektu
         
1 "Energia z Lublina" - najlepsza jakość energii poprzez zakup nowoczesnych technik informatycznych, budowę nowych sieci dystrybucji energii elektrycznej i modernizację rozdzielni. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 oś Priorytetowa I. Przedsiębiorczość i Innowacje. Działanie 1.3. Współfinansowane z Europejskiego Funduszu Regionalnego i Budżetu Państwa 1.999.512,00 zł
47,61%
5.124.000,00 zł

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego
na lata 2007-2013

Lp. Tytuł projektu Nazwa programu Kwota dotacji
%
Wartość projektu
1 "Energia z Lublina" - najlepsza jakość energii poprzez zakup nowoczesnych technik informatycznych, budowę nowych sieci dystrybucji energii elektrycznej i modernizację rozdzielni. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 oś Priorytetowa I. Przedsiębiorczość i Innowacje. Działanie 1.3. Współfinansowane z Europejskiego Funduszu Regionalnego i Budżetu Państwa 1.999.512,00 zł
47,61%
5.124.000,00 zł