Aktualności

Zmiana taryfy dla usług dystrybucji. 31 I 2019

Decyzją Prezesa URE nr DRE.WRE.4211.9.2.2019.KKu z dnia 30 stycznia 2019 r. nastąpiła zmiana taryfy dla usług dystrybucji.

Potencjał techniczny

Potencjał techniczny

 

Lp. Wyszczególnienie Jedn. miary Ilość
1 Powierzchnia obszaru działania km2 2,0
2 Długość linii elektroenergetycznych    
  - Napięcie WN km 1,21
       w tym: napowietrzne km 1,21
  - Napięcie SN km 57,82
       w tym: kablowe km 57,82
  - Napięcie nN   3,58
       w tym: kablowe   2,82
       w tym: napowietrzne   0,76
3 Liczba i moc transformatorów    
  - 110/15/6 kV szt. 4
       moc MVA 100
  - SN/SN szt. 2
       moc MVA 8,8
  - SN/nN  szt. 17
       moc MVA 24,5
4 Liczba stacji elektroenergetycznych    
  - Napięcie WN 110kV szt. 2
  - Napięcie SN i nN szt. 34