Aktualności

Zmiana taryfy dla usług dystrybucji. 31 I 2019

Decyzją Prezesa URE nr DRE.WRE.4211.9.2.2019.KKu z dnia 30 stycznia 2019 r. nastąpiła zmiana taryfy dla usług dystrybucji.

O nas

Firma - Towarzystwo Inwestycyjne Elektrownia Wschód Spółka Akcyjna powstała w 1998 roku pod potrzeby budowy elektrowni na Pojezierzu Łęczyńsko - Włodawskim.

Spółka  jest obecnie  właścicielem majątku energetycznego w którego skład wchodzą: stacje WN 110 kV, rozdzielnie SN 15kV i 6kV , urządzenia do transformacji napięcia, linie kablowe SN i nn. Majątek energetyczny przedsiębiorstwa zlokalizowany jest w rejonie największych dzielnic przemysłowych miasta Lublina tj. dzielnicy Tatary (ul. Mełgiewska tereny byłego Daewoo Motor Polska) oraz Zadębia (pomiędzy ul. Metalurgiczną i Antoniny Grygowej). 

 

Lp. Wyszczególnienie Jedn. miary Ilość
1 Powierzchnia obszaru działania km2 2,0
2 Długość linii elektroenergetycznych    
  - Napięcie WN km 1,21
       w tym: napowietrzne km 1,21
  - Napięcie SN km 57,82
       w tym: kablowe km 57,82
  - Napięcie nN   3,58
       w tym: kablowe   2,82
       w tym: napowietrzne   0,76
3 Liczba i moc transformatorów    
  - 110/15/6 kV szt. 4
       moc MVA 100
  - SN/SN szt. 2
       moc MVA 8,8
  - SN/nN  szt. 17
       moc MVA 24,5
4 Liczba stacji elektroenergetycznych    
  - Napięcie WN 110kV szt. 2
  - Napięcie SN i nN szt. 34

 

Od 2004 r. na podstawie wydanych przez Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie koncesji: PEE/268/4399/W/2/2004/MS, OEE/365/4399/W/2/2004/MS., Spółka  prowadzi działalność zakresie dystrybucji oraz obrotu energią elektryczną.

Koncesja na dystrybucję energii elektrycznej

Koncesja Dystrybucja TIEW S.A. Koncesja Dystrybucja TIEW S.A. Koncesja Dystrybucja TIEW S.A. Koncesja Dystrybucja TIEW S.A. Koncesja Dystrybucja TIEW S.A. Koncesja Dystrybucja TIEW S.A. Koncesja Dystrybucja TIEW S.A. Koncesja Dystrybucja TIEW S.A.

Koncesja na obrót energią elektryczną

Koncesja OEE TIEW S.A. Koncesja OEE TIEW S.A. Koncesja OEE TIEW S.A. Koncesja OEE TIEW S.A. Koncesja OEE TIEW S.A. Koncesja OEE TIEW S.A.

W chwili obecnej przedsiębiorstwo posiada 70 odbiorców. Głównym dostawcą energii elektrycznej jest Elektrociepłownia Megatem EC - Lublin Sp. z o. o.

Zarówno pracownicy jak i kadra kierownicza Spółki to fachowcy z dużym doświadczeniem zawodowym w branży elektroenergetycznej, co uczyniło nas solidnym partnerem dbającym zarówno o jakość wykonywanych usług jak również o dobro naszego klienta.

Nasz główny cel to świadczenie najwyższej jakości usług elektroenergetycznych zarówno w zakresie usług koncesjonowanych jak również w wykonawstwie robót branży elektroenergetycznej. Wdrażając najnowsze technologie przyjmując elastyczny, dostosowany do gospodarki rynkowej sposób działania staliśmy się godnym polecenia wykonawcą robót w branży elektroenergetycznej.