Aktualności

Zmiana taryfy dla usług dystrybucji. 31 I 2019

Decyzją Prezesa URE nr DRE.WRE.4211.9.2.2019.KKu z dnia 30 stycznia 2019 r. nastąpiła zmiana taryfy dla usług dystrybucji.

Krok 4

Projekt umowy sprzedaży energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucyjnej sporządzany jest po przeprowadzeniu odbioru technicznego z wynikiem pozytywnym oraz  po wniesieniu opłaty związanej z przyłączeniem.

Projekt umowy sporządzany jest na podstawie "wniosku o zawarcie umowy kompleksowej". Do wniosku należy dołączyć załącznik zamówienia mocy umownej.

Pobierz wniosek o zawarcie umowy kompleksowej

Pobierz załącznik - zamówienia mocy umownej


Po podpisaniu przez odbiorcę umowy i dostarczeniu jej do siedziby zakładu wraz z aktualnymi dokumentami w terminie do 7 dni następuje podanie napięcia do wnioskowanego obiektu.

Zawarcie umowy sprzedaży energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucyjnych

jest warunkiem koniecznym włączenia pod napięcie sieci oraz instalacji klienta.

Krok 3