Aktualności

Zmiana taryfy dla usług dystrybucji. 31 I 2019

Decyzją Prezesa URE nr DRE.WRE.4211.9.2.2019.KKu z dnia 30 stycznia 2019 r. nastąpiła zmiana taryfy dla usług dystrybucji.

Krok 3

Zawarcie umowy o przyłączenie jest warunkiem realizacji przyłączenia obiektu do sieci dystrybucyjnej. Stanowi ona podstawę rozpoczęcia prac projektowo-montażowych na zasadach określonych dla każdej ze stron umowy. Realizacja postanowień umowy o  przyłączenie przez strony zakończona jest złożeniem przez podmiot przyłączany wniosku o sprawdzenie techniczne realizacji warunków przyłączenia. 

Pobierz wniosek o odbiór techniczny

Do wniosku należy dołączyć:

  • oświadczenie o wykonaniu obowiązków określonych w umowie o przyłączenie, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, potwierdzone przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje i zgłoszenie gotowości sieci, urządzeń i instalacji do przyłączenia sieci i włączenia ich pod napięcie,
  • jedno-kreskowy schemat sieci instalacji wewnętrznej w obiekcie,
  • protokoły z pomiarów rezystancji izolacji kabli, rezystancji uziemień roboczych i ochronnych, skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, odbiorów częściowych i końcowych, powykonawczy operat geodezyjny.

 

Pobierz oświadczenie


Odbiór techniczny realizacji postanowień warunków przyłączenia oraz umowy o przyłączenie następujew terminie do 5 dni od dnia złożenia ww. wniosku. Odbiór techniczny kończy się protokołem odbioru.

 

Krok 2 Krok 4