Aktualności

Zmiana taryfy dla usług dystrybucji. 31 I 2019

Decyzją Prezesa URE nr DRE.WRE.4211.9.2.2019.KKu z dnia 30 stycznia 2019 r. nastąpiła zmiana taryfy dla usług dystrybucji.

Krok 2

Po określeniu warunków przyłączenia sporządza się umowę o przyłączenie. Warunki przyłączenia są integralną częścią umowy o przyłączenie. Jest to umowa cywilno-prawna pomiędzy podmiotem przyłączanym a przedsiębiorstwem energetycznym sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach. Określa ona m.in. obowiązki stron w procesie przyłączeniowym, termin realizacji przyłączenia oraz wysokość opłaty za przyłączenie.

Na podstawie warunków przyłączenia ustalona zostaje opłata za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej Spółki. Kalkulacja ww. opłaty odbywa się na podstawie taryfy obowiązującej w dniu wydania warunków przyłączenia.

Po otrzymaniu i zapoznaniu się z warunkami przyłączenia oraz z projektem umowy o przyłączenie wnioskodawca winien złożyć podpisaną umowę o przyłączenie:

 • osobiście w sekretariacie spółki,
 • przesyłką pocztową na adres spółki.

W celu zawarcia umowy o przyłączenie wnioskodawca powinien załączyć następujące dokumenty (jeśli dotyczą):

 • dowód osobisty (do wglądu),
 • decyzja o nadaniu nr NIP,
 • numer konta bankowego (jeśli posiada),
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z obiektu:
  • akt notarialny, umowa kupna-sprzedaży, zamiany, darowizny,
  • odpis z księgi wieczystej,
  • postanowienie sądowe o stwierdzeniu nabycia spadku,
  • przydział lokalu mieszkaniowego, użytkowego,
  • umowa dzierżawy, najmu, użyczenia,
  • inne dokumenty (jeśli dotyczą),
 • decyzja o pozwoleniu na budowę,
 • zgoda właściciela na przeprowadzenie przyłączenia przez jego nieruchomość,
 • zaświadczenie o nadaniu nr porządkowego nowemu budynkowi itp.

Krok 1 Krok 3