Aktualności

Zmiana taryfy dla usług dystrybucji. 31 I 2019

Decyzją Prezesa URE nr DRE.WRE.4211.9.2.2019.KKu z dnia 30 stycznia 2019 r. nastąpiła zmiana taryfy dla usług dystrybucji.

Krok 1

Każdy odbiorca lub wytwórca zainteresowany przyłączeniem obiektu do sieci dystrybucyjnej lub zmianą sposobu zasilania obiektu już istniejącego, powinien złożyć wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej wraz z wymaganymi załącznikami.

 
Do wniosku należy dołączyć:
 
  • kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do korzystania z obiektu (umowa najmu, dzierżawy itp.), bądź złożyć stosowne oświadczenie o przedłożeniu przed podpisaniem umowy o przyłączenie dokumentów potwierdzajacy tytuł prawny (oświadczenie zawarte we wniosku),
  • aktualny schemat zasilania (dla obiektów istniejących),
  • plan zabudowy lub szkic sytuacyjny określający usytuowanie przyłączanego obiektu względem istniejącej sieci dystrybucyjnej oraz sąsiednich obiektów budowlanych,
  • dokument stwierdzający, że budowany obiekt jest ujęty w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy lub w założeniach do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.
 
Wniosek można złożyć:
  • osobiście w sekretariacie spółki,
  • przesyłką pocztową na adres spółki.

Pobierz wniosek

Pobierz instrukcję wypełniania wniosku 

 
 
Formularz wniosku o przyłączenie do sieci jest dostępny również w siedzibie spółki. Wnioskodawca jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich pól formularza. Każdy złożony wniosek jest weryfikowany pod względem kompletności danych w nim zawartych oraz kompletności i aktualności załączników złożonych razem z wnioskiem. W przypadku pytań lub wątpliwości należy kierować się do działu ds. dystrybucji.
 
Dane teleadresowe dostępne są na stronie www.tiew.pl 
Niekompletne lub źle wypełnione wnioski nie mogą być rozpatrzone, dlatego zostaną niezwłocznie zwrócone wnioskodawcy w celu uzupełnienia lub poprawy.
 
Okres oczekiwania na rozpatrzenie wniosku dla grupy przyłączeniowej IV, V i VI (poniżej 1 kV) wynosi 14 dni, a dla grupy taryfowej III i VI (powyżej 1 kV) - 30 dni. Jeśli istnieją techniczne i ekonomiczne warunki dostarczenia energii elektrycznej, wnioskodawca otrzymuje warunki przyłączenia wraz z projektem umowy o przyłączenie. Warunki przyłączenia są ważne przez 2 lata od momentu ich wydania.
 
 
Krok 2