Aktualności

Zatwierdzenie nowej Taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej 06 XI 2018

Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE.WRE.4211.38.10.2018.KKu została zatwierdzona nowa taryfa dla usług dystrybucji energii elektrycznej.

Dystrybucja energii

Głównym zadaniem TIEW S.A. jako Operatora Systemu Dystrybucyjnego Elektroenergetycznego jest zapewnienie wszystkim  Klientom, równoprawnego dostępu do sieci elektroenergetycznej oraz ciągłych dostaw energii elektrycznej o wysokich parametrach jakościowych.

Towarzystwo Inwestycyjne „Elektrownia-Wschód” S.A. jako Operator Sytemu Dystrybucyjnego Elektroenergetycznego stosując obiektywne i przejrzyste zasady odpowiedzialne jest za:

 • prowadzenie ruchu sieciowego  w systemie dystrybucyjnym elektroenergetycznym w sposób efektywny, przy zachowaniu wymaganej niezawodności dostarczania energii elektrycznej i jakości jej dostarczania bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania systemu dystrybucyjnego,
 • eksploatację, konserwację, remonty sieci dystrybucyjnej,
 • niezbędną rozbudowę sieci dystrybucyjnej, w tym połączeń z innymi systemami elektroenergetycznymi,
 • zakup energii elektrycznej w celu pokrywania strat powstałych w sieci dystrybucyjnej podczas dystrybucji energii elektrycznej tą siecią oraz stosowanie przejrzystych i niedyskryminacyjnych procedur rynkowych przy zakupie tej energii,
 • dostarczanie użytkownikom sieci i operatorom innych systemów elektroenergetycznych, z którymi system jest połączony, informacji o warunkach świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej oraz zarządzaniu siecią, niezbędnych do uzyskania dostępu do sieci dystrybucyjnej i korzystania z tej sieci,
 • umożliwienie realizacji umów sprzedaży energii elektrycznej zawartych przez odbiorców przyłączonych do sieci poprzez:
  • budowę i eksploatację infrastruktury technicznej i informatycznej służącej pozyskiwaniu i transmisji danych pomiarowych oraz zarządzaniu nimi, zapewniającej efektywną współpracę z innymi operatorami i przedsiębiorstwami energetycznymi,
  • pozyskiwanie, przechowywanie, przetwarzanie i udostępnianie, w uzgodnionej pomiędzy uczestnikami rynku energii formie, danych pomiarowych dla energii elektrycznej pobranej przez odbiorców wybranym przez nich sprzedawcom i podmiotom odpowiedzialnym za bilansowanie handlowe oraz operatorowi systemu przesyłowego,
  • planowanie rozwoju sieci dystrybucyjnej z uwzględnieniem przedsięwzięć związanych z efektywnością energetyczną, zarządzaniem popytem na energię elektryczną lub rozwojem mocy wytwórczych przyłączanych do sieci dystrybucyjnej,
  • opracowywanie normalnego układu pracy sieci dystrybucyjnej.