Aktualności

30V2017
Zakończenie procesu konsultacji IRiESD oraz tekst jednolity IRiESD.

Zgodnie z procedurą określoną w Ustawie Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 roku (z późniejszymi zmianami) art. 9g ust 2 informujemy o zakończenia procesu konsultacji Karty Aktualizacji B/1/2017.

16V2017
Proces konsultacji projektu Karty Aktualizacji B/1/2017 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

Zgodnie z procedurą określoną w Ustawie Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 roku (z późniejszymi zmianami) art. 9g ust 2 przedstawiamy Państwu projekt Karty Aktualizacji IRiESD.

16XII2016
Zmiana taryfy dla usług dystrybucji

Decyzją Prezesa URE nr DRE.WRE.4211.15.5.2016.KKu z dnia 8 grudnia 2016 r. nastąpiła zmiana taryfy dla usług dystrybucji.

21X2016
Sprzedawca zobowiązany

Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki DSW.WKP/6.492.3.53.2016.KO na obszarze działania operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego Towarzystwo Inwestycyjne "Elektrownia -Wschód" S.A. wyznaczono sprzedawcę zobowiązanego.

22I2016
Zmiana taryfy dla usług dystrybucji

Decyzją Prezesa URE nr DRE-4211-114(8)/2015/2016/4399/VI/JCz z dnia 14 stycznia 2016 r. nastąpiła zmiana taryfy dla usług dystrybucji.

1 2 3 4 5 6 7